top of page

KCA-aanpak

ONZE DIENSTEN

Wij geloven in een integrale benadering van arbeidsconflicten. KCA ondersteunt organisaties met zowel preventief beleid als reactieve interventies, om ervoor te zorgen dat conflicten op een constructieve wijze worden opgelost.

KENNISCENTRUM ARBEIDSCONFLICTEN HELPT

Door het opstellen van preventief beleid creëert u een veilig werkklimaat en kunt u arbeidsconflicten mogelijk voorkomen.

Voorkomen

Arbeidsconflprot kopiëren.png

Arbeidsconflictenprotocol

Onze experts begeleiden bij het opstellen en implementeren van een arbeidsconflictenprotocol voor uw organisatie. Hierin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als 'wat te doen bij een conflict' en 'waar kun je terecht als medewerker als je een conflict met iemand ervaart'. Zo kan escalatie worden voorkomen en het risico op verzuim verkleind. Bij de implementatie van dit protocol denken we graag mee over het betrekken van de OR en verdere interne communicatie.

Organisatieadvies

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij conflicten die voortkomen uit culturele uitdagingen. Of het nu gaat om ongewenst gedrag in groepen, een onaangename sfeer in een team, pesten of agressie, onze adviseurs hebben de kennis en ervaring om oorzaken hiervan in organisaties te onderzoeken en te achterhalen. Met deze expertise willen we graag helpen een gezonde en productieve werkomgeving te creëren.

Orgadv kopiëren.png
Mediator arbeidsconflict

Trainingen

Ons kenniscentrum biedt diverse trainingen aan op het gebied van werkplezier en inzetbaarheid, zowel gericht op warm-zakelijk leidinggeven als op verschillende juridische onderwerpen.  De rode draad: verbetering van inzetbaarheid van medewerkers, wat niet alleen hen ten goede komt, maar ook de productiviteit en prestaties van uw organisatie verhoogt. Daarnaast verzorgen we ook trainingen die gericht zijn op het voorkomen en oplossen van verzuim.

training.png
webinars kopiëren.png

Webinars & E-learnings

Onze webinars en e-learnings bieden u de tools en vaardigheden die nodig zijn om conflicterende situaties in een vroeg stadium te herkennen en op een proactieve manier aan te pakken. Daarnaast leert u gesprekstechnieken die u kunt toepassen tijdens conflicten, waardoor u constructief en op een oplossingsgerichte manier kunt communiceren. Ook besteden we aandacht aan thema's als arbeidsrecht, leiderschap en teamdynamiek.

Vertrouwenspersonen

Een onafhankelijk vertrouwenspersoon biedt uw medewerkers de mogelijkheid om op vertrouwelijke wijze te bespreken waar ze tegenaan lopen in hun werkomgeving. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid en verlaagt de drempel om in een vroegtijdig stadium een signaal af te geven. Kenniscentrum Arbeidsconflicten stelt een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen beschikbaar die ingezet kunnen worden in uw organisatie.

vertrouwens kopiëren.png

KENNISCENTRUM ARBEIDSCONFLICTEN HELPT

Onze specialisten zijn erop gericht om open communicatie te bevorderen en op zoek te gaan naar een oplossing die recht doet aan ieders belangen.

Verhelpen

Conflictcoaching

Conflictcoaching is een aanpak waarbij mensen die betrokken zijn bij een conflict, begeleid worden in het vinden van een oplossing. Een conflictcoach werkt daarbij op neutrale wijze en richt zich op de communicatie en het verbeteren van de relatie tussen de betrokken partijen. Conflictcoaching is daarom een effectieve aanpak voor het aanpakken van beginnende of dreigende arbeidsconflicten en kan bijdragen aan verbetering van de werkrelaties en de werkomgeving.

confl kopiëren.png
Mediator arbeidsconflict
arb kopiëren.png

Arbeidsmediation

In het geval dat een arbeidsconflict al enige tijd speelt, gesprekken tussen partijen zelf niet tot het gewenste resultaat hebben geleid of wanneer het conflict dreigt te escaleren, is mediation een goede interventie.
Tijdens een arbeisdmedationtraject staan verwachtingen en behoeften van alle betrokken partijen centraal en wordt onder begeleiding van een onafhankelijke mediator gezocht naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

team kopiëren.png

Teammediation

Wanneer er in een team onderlinge spanning is ontstaan, kunnen onze mediators begeleiden bij het verbeteren van de communicatie, het vergroten van wederzijds begrip en het bevorderen van samenwerking. Door middel van teammediation ontwikkelen teamleden vaardigheden die hen helpen om in de toekomst beter te communiceren en samen te werken, wat bijdraagt aan een gezonde en productieve werkomgeving.

Mediator arbeidsconflict

Mediation bij verzuim

Verzuim levert onzekerheid op voor zowel werkgever als werknemer. Vaak is het onduidelijk wanneer een medewerker weer kan re-integreren. Regels omtrent verzuim en re-integratie zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, waaronder de verplichting om snel in te grijpen bij dreigend langdurig verzuim. Mediation bevordert hierbij een open communicatie en helpt partijen duidelijkheid te krijgen waar ze in het proces staan.

verzuim kopiëren.png
exco kopiëren.png

Executive mediation

Conflicten op directie- of hoger managementniveau zijn vaak van invloed op meerdere aspecten in de bedrijfsvoering, waardoor mediation een andere aanpak vereist. Onze mediators beschikken over een diepgaande kennis van de specifieke uitdagingen waarmee executives worden geconfronteerd. Zij zijn in staat complexe problematiek snel en doeltreffend te doorgronden, waardoor zij samen met de betrokken partijen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Juridische advisering

Onze advocaten beschikken over specialistische kennis op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid en verzuim. Door onze uitgebreide expertise zijn we in staat om u op alle fronten bij te staan, van kleine arbeidsrechtelijke kwesties tot complexe reorganisaties. Wij bieden advies en ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van juridische problemen en staan u bij in het opstellen en aanpassen van modelcontracten. Wij begeleiden u graag in elke stap van het proces.

jurad.png

KENNISCENTRUM ARBEIDSCONFLICTEN HELPT

Onze jarenlange ervaring delen we graag door middel van actuele artikelen, relevante rechtspraak, webinars, e-learnings en trainingen.

Verhelderen

Onze kennisbibliotheek biedt u toegang tot de meest actuele literatuur en relevante rechtspraak op het gebied van arbeidsconflicten. Hier vindt u bijvoorbeeld ook de verwijzing naar de STECR richtlijn arbeidsconflicten, NVAB werkwijzers en praktijkcases. In uw persoonlijke omgeving kunt u een voorbeeld vinden van het arbeidsconflictenprotocol en verschillende bruikbare modelbrieven, die u weer kunt gebruiken binnen uw eigen organisatie.

kennis kopiëren.png

Kennisbibliotheek

Trainingen

Ons kenniscentrum biedt diverse trainingen aan op het gebied van werkplezier en inzetbaarheid, zowel gericht op warm-zakelijk leidinggeven als op verschillende juridische onderwerpen.  De rode draad: verbetering van inzetbaarheid van medewerkers, wat niet alleen hen ten goede komt, maar ook de productiviteit en prestaties van uw organisatie verhoogt. Daarnaast verzorgen we ook trainingen die gericht zijn op het voorkomen en oplossen van verzuim.

trainingen.png
Mediator arbeidsconflict
webinars.png

Webinars & E-learnings

Onze webinars en e-learnings bieden u de tools en vaardigheden die nodig zijn om conflicterende situaties in een vroeg stadium te herkennen en op een proactieve manier aan te pakken. Daarnaast leert u gesprekstechnieken die u kunt toepassen tijdens conflicten, waardoor u constructief en op een oplossingsgerichte manier kunt communiceren. Ook besteden we aandacht aan thema's als arbeidsrecht, leiderschap en teamdynamiek.

Interesse in de KCA-aanpak?

bottom of page